JUTUT Loimaa

Vaaleja kohti: Hyvinvointierojen kuilu huolestuttaa Maarit Koivistoa

Vasemmistoliiton loimaalainen ehdokas Maarit Koivisto vaatii ihmisten tasavertaista kohtelua päätöksenteossa. – Terveys- ja hyvinvointierojen kuilu ihmisten välillä ei saa enää kasvaa, Koivisto toteaa.
Nelivuotiaasta saakka viulunsoittoa harrastaneen sairaanhoitaja Maarit Koiviston perheeseen kuuluu myös leijonaharjakani Lellu.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Tärkeintä on panostaa toimintakykyä alentavien sairauksien ennaltaehkäisyyn kaikenikäisillä. Sitovan minimihenkilöstömitoituksen lisäksi lakiin tulisi kirjata vaatimus kasvattaa mitoitusta hoidettavien asukkaiden hoitoisuuden perusteella. Peräänkuulutan kuntoutusta ja myös erilaisia laitoksen ja kodin välimaastossa olevia palveluja.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Suomen tulee tehdä tavoitteellinen aikataulu fossiilisista polttoaineista luopumiselle. Ensimmäiseksi tulisi luopua turpeen ja kivihiilen energiakäytöstä. Hiilinielujen lisäämiseksi pitäisi vähentää vanhojen metsien hakkuita ja avohakkuita sekä siirtyä jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon. Rahoitusta ilmastonmuutoksen torjunnan ja uusien energian tuotantomuotojen tutkimukseen tulee lisätä. Emme myöskään voi nykyistä enempää ulkoistaa omia päästöjämme esimerkiksi teollisuuden muodossa matalamman säätelyn maihin.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista suurimmat ovat ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työehtojen polkeminen ja alipalkkaus. Mitä tulee pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, on hallitus vaikeuttanut heidän tilannettaan monin tavoin kiristämällä lainsäädäntöä sekä kansainvälisten sopimusten tulkintaa. Perheiden yhdistämistä on vaikeutettu, mikä on omiaan lisäämään yksin saapuneiden turvapaikanhakijoiden riskiä syrjäytyä. Muualta tulleiden kulttuurinen lokerointi johtaa siihen, ettei maahanmuuttajasta ikään kuin koskaan tule tasavertaista yhteiskunnan jäsentä. Tämä kehitys pitää katkaista.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Minulle on tärkeintä terveyden edistäminen poliittisen päätöksenteon keinoin. Monet ilmastonmuutosta ehkäisevät toimet ovat myös terveyttä edistäviä, kuten kevyen liikenteen suosiminen autoilun sijaan. Vaadin ihmisten tasavertaista kohtelua poliittisissa päätöksissä, jotta terveys- ja hyvinvointierojen kuilu ei enää entisestään kasvaisi.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Pyrkisin vaikuttamaan siihen, että Loimaa huomioitaisiin paremmin seutukunnan kehityshankkeissa. Meidän maaseudulla asuvien on valtakunnallisen kaupungistumiskehityksen humussa tehtävä töitä sen eteen, ettei maaseutu muuttuisi yhdeksi isoksi slummiksi vaan hyvinvointia riittäisi myös meille. Myös alueellinen eriarvoistuminen on pysäytettävä!